تبلیغات
عارفانه

عارفانه
اشعار منتخب ترکی و فارسی از شعرای نامی ایران،داستان،شعر ،گالری تصاویر بسیار زیبا،انواع اس ام اس،و...
نویسندگان
مجموعه مقالات علامه دهخدا/ ازشماره 15 صوراسرافیل

انجمن موقتی در اداره صور اسرافیل روز یكشنبه پانزدهم تشكیل شد ، ناچار مشتركین عظام میخواهند اعضای انجمن را بشناسند .
بله ، بنده كه بنده ام ، ایشان هم كه معروف خدمت همه آقابان میباشند ، آنهم كه . . . . بله ، ایشان هم كه . . . خیر ، ایشان همه كه مستغنی از معرفی بنده هستند ، او هم كه اه اه ، بله ، خیر ، سایرین را هم كه خودتان معرفت كامل در حقشان دارید . جناب سگ حسن دله خلاصه مذاكرات انجمن قبل را قرائت كردند .
جناب خرمگس – بعقیده من این قبیل اشخاص خونشان حلال و مالشان مباح است چه ضرر دارد بگیرید بخورید یك آب هم بالاش.
دمدمی – بله هر چند جسارت است ولی مثلی است معروف كه میگویند از خرس مویی .
اویار قلی- اگر شما بدانید كه تار و پود این فرشها از عروق و شریان ما دهاتی هاست هرگز راضی نخواهید شد كه این معنی را بر خود هموار كنید .
آزاد خان كرد كرندی – جناب اویار قلی صحیح می گویند شما در پای تخت نشسته اید و از تعدیاتی كه برعایای اطراف می شود خبر ندارید .
دمدمی – بلی همینطور ست شیخ علیه الرحمه میفرماید :
« گفتن از زنبور بی حاصل بود با یكی در عمر خود ناخورده نیش »
خرمگس – باید دید كه اگر ما این قالیچه ها را قبول نكنیم حكومت آنها را بصاحبانش مسترد میكند یا اینكه خودش نگاه میدارد و در موقع بدتر ازین بكار میبرد.
جناب ملا اینكعلی – بگمان من پس دادن این اشیاء همانطور كه جناب خرمگس فرمودند غلط و نوعی از اعانت براثم است .

بقیه در ادامه مطلب...
دمدمی – احسنت احسنت، صحیح است ، درست فرمودند.
آزاد خان – آیا ببینم كه این اشیاء را حضرت والا برای چه بجناب دخو میدهند اگر رای آنست كه جناب دخو محتاج استكه اینطور نیست و عجالتاً بقدر بخور ونمیری ، از راه روزنامه نویسی تحصیل میكند، و اگر برای كمك بمعارف است آنهم بهترش این بود كه حضرت حكمران در همان قلمرو وحكومت خودشان دو سه نفر از اطفال یتیم بی بانی را انتخاب می فرمودند و از منافع سالیانه این مبلغ ایشان را بتحصیل وا میداشتند.
جناب ملا اینكعلی – چه ضرر دارد كه بگوییم قصدشان همان كمك بمعارف بوده است ولی اینكه میفرمایید بهتر این بود كه اطفال یتیم را تربیت میكرد نمیز این مطالب بسته بنظر عرف است و بعقیده من كمك بروزنامه در عرف بهتر از كمك باطفال یتیم بدانند زیرا كه روزنامه می تواند هزاران نفر را بتربیت اطفال یتیم و بی بانی وادار كند در صورتیكه تربیت دوسه نفر طفل محدود و فایده اش كمتر است .
دمدمی – بنده كه سواد درستی ندارم و عبارات آقا را نمی فهمم ولی بنظر من آقا صحیح فرمودند ، احسنت ، احسنت .
اویار قلی - ولی رای بنده اینست كه در عرف تربیت اطفال را بركمك بروزنامه ترجیح بدهند زیرا كه روزنامه ها عجالتاً خرج و دخل می كنند و احتیاجی بكمك ندارند ولی اطفال فقیر در ممكت زیاد است كه كمال احتیاج را بكمك دارند پس بهتر این بود كه چند نفر طفل را باین وجه تربیت می كردند تا اسباب تشویق سایر رجال و اعیان میشدند و سایرین هم بایشان تأسی می كردند .
آزاد خان - درست است گذشته از اینكه آنطوری كه جناب ملا اینكعلی میفرمایند « این قافله تا بحشر لنگ است » برای اینكه میفرمایند كمك بروزنامه از حیث اینكه تشویق بتربیت اطفال میكند بهترست ولی از طرف دیگر در هر موقع هم كه مردم بخواهند كمك بتربیت اطفال بكنند باز روزنامه در ایران هست و بنا بفرموده ایشان باز روزنامه مقدم خواهد شد .
دمدمی - مطلب نمام است .
جناب ملااینكعلی - مؤمن این مغالطه است .
اویار قلی - خیر آقا مغالطه نیست صحیح است برای اینكه شما میفرمایید كمك بروزنامه خوب است برای اینكه مردم را بتربیت اطفال یتیم وادار میكند و بنابراین اطفال یتیم هیچ وقت نباید تربیت بشوند برای اینكه همیشه اعانت روزنامه بر اعانت ایتام مقدم است و گرنه ترجیح فاضل بر مفضول و راجح بر مرجوح خواهد شد .
دمدمی – جناب اویار قلی قدری واضح تر بفرمایید كه بنده هم رای خودم را عرض كنم .
جناب ملا اینكعلی – من این چیز ها را نمیدانم رد احسان عقلاً و شرعاً مكروه و هر كه مخالف شرع باشد اجتناب مسلمین از او لازم است و اگر نعوذبالله مخالفتش منجر بارتداد شود قتلش هم واجب میشود.
دمدمی – اعاذ نا الله من شرور انفسنا.
آزاد خان كرد - جناب مستطاب عالی خیلی تند میروید اولا ً رد احسان فرضاً كه در شرع مكروه باشد عمل بمكروه چطور اسباب لزوم اجتناب مسلمین و ارتداد و بالاخره قتل خواهد شد ؟!
جناب ملا اینكعلی – مؤمن تو شكیات نمازت را میدانی ؟
جناب رئیس زنگ زده - فرمودند خلط مبحث صحیح نیست ( جناب ملا اینكعلی متغیراً از مجلس برخاسته بدون اجازه از رئیس رفتند سایرین هر چه اصرار كردند در جواب فرمودند من حق خودم را میگذرم ولی برای توهین نوع نعوذ بالله . . . )
سگ حسن دله – در موقعیكه من در رشت و اصفهان و شیراز و آذربایجان و مازندران بودم و باحكام هر جا رفت و آمد داشتم میدیدم كه همه ساله حكام چیزی برای روزنامه ها علی قدر مراتبهم موضوع كرده میفرستادند اینمعولی سنواتی حكام در دوره استبداد بوده حالا هم چه ضرر دارد كه بر قرار باشد .
اویارقلی – آقای معظم آیا اینجا كم بی انصاف خدانشناس كه گوشواره را ازگوش دختران ده و گلیم را از زیر پای یك خانواده بدبخت روستایی میكشد و بمرغ خانگی پیر زن ابقا نمیكند و از هر دخل نا مشروع حتی از طریق فواحش صرفنظر نمی نماید چه علت دارد كه با كمال طوع و رغبت سالی مبلغی بروزنامه چی ها میدهد ؟
آیا قصدش این نیست كه روزنامه نگار را شریك سیئات اعمال خودش قرار میدهد ؟ آیا در فكر این نیست كه در دوره ایكه از همه تنظیمات دول دنیا برای ایران چهار تا روزنامه بی مغز مانده است آنرا هم با خودش همدست كند ؟ آیا معنی رشوه خواری جز این است ؟ و آیا بعد از آنكه روزنامه چی باین سم مهلك مسموم شد دیگر در كلامش در نظرملت وقع و وقری میماند ؟ و آیا كسی دیگر بحرفهای روزنامه گوش میدهد ؟ افسوس كه هنوز پرده های جهل جلو چشم ما را گرفته و هوی و هوس و اغراض بما مجال هیچ ملاحظه ای نمیدهد ای اعضای محترم انجمن آیا جناب ملا اینكعلی كه اینقدر در قبول این اشیاء اصرار دارند قصدشان جز این است كه باب رشوه را مفتوح كرده بلكه خودشان هم محرمانه با دخو در این اشیاء مرسوله شركت كنند ، من میگویم و از هیچكس هم ابا ندارم كه تا علماء سوء و بعضی . . . و پاره ای روزنامه چی های ما دندان طمع را نكنند ، ایران آباد و اسلام احیاء نخواهد شد ، و اگر هم از حد خود زیاده روی كرده و بر وفق قوانین داخلی انجمن عمل نكرده ام چون در راه حق و حقانیت بوده البته عفو خواهید فرمود، و اگر نه برای استعفا هم حاضر هستم ( درینجا غالب گفتند حق با جناب اویار قلی است و قرار شد لایحه ای از طرف انجمن بحضرت والا حكمران بنویسند . )

این است صورت لایحه

خدمت ذی شرافت نواب امنع اسعد والا شاهزاده نصرت الدوله حكمران كرمان دامت ایام عدالته « پلتیك» حضرت والا نگرفت ، یعنی اگر جسارت نباشد جناب ملا اینكعلی هم كه در مجلس طرفدار شما بودند بور شدند ، و پل حضرت والا هم آن سر آبست ، حضرت والا حالا وقتی است كه شما در مدارس انگلیس و آلمان مشغول تحصیل باشید نه در خرابه ایران مسئول حكمرانی ایالت كرمان ، قالیچه های مرحمتی یكصد توماننی بصور اسرافیل با قبوض مرسوله انفاد كرمان شد ، بعد ازین هم آدم خودتان را بشناسید و بی گدار بآب نزنید ، نه صور اسرافیل رشوه می گیرد و نه آه دل شهدای تازه و نان ذرت وخون گوسفند خورهای كرمان زمین میماند .

              امضاء
(رئیس انجمن لات لوت ها)طبقه بندی: چرند و پرند علامه دهخدا(مجموعه مقالات)،
[ سه شنبه 27 دی 1390 ] [ ساعت 21 و 06 دقیقه و 35 ثانیه ] [ admin ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان گلم:
عارفانه وبلاگی است،حاوی مطالب ادبی شامل:اشعار منتخب از شعرای نامی ایران زمین،داستان وشرح حال بزرگان ،وموضوعات مربوط به آذربایجان از قبیل مشاهیر (علمی ،ادبی و...) ،شعر،(بویژه زندگینامه و معرفی آثار استاد شهریار ،حیدر بابا و سهندیه و ... ) و معرفی آثار دیدنی و گردشگری همراه با تصاویر جذاب ،و متون مختلف در زمینه های اجتماعی و تاریخی و مطالب متنوع در موضوعات گوناگون شامل دانستنیها،مطالب غم انگیز،انواع اس ام اس ،عکس های بازیگران مشهور ایرانی ،طنز،تصاویر بسیار جذاب و دیدنی و ... می باشد . که امیدوارم مورد توجه علاقمندان این بخش قرار گیرد.
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :